Pháp lý về dự án của nhà xã hội


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI;
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư  xây dựng công trình;
- Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;
- Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;
- Thông tư 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng v/v Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD này 01/9/2010 của Bộ Xây dựng;

- Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét